4/17iyj
SHIBARkIF


o
SHIBAiVo&Gj
RkIFiper)

J 18:30
J 19:00
\2,500(1drinkyHt)


gbv